Participation universities

CountryNameURL
China Shanghai Ocean University http://www.shou.edu.cn/eng/
Korea Korea Maritime and Ocean University http://english.kmou.ac.kr/english/2013/main/main.jsp